ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ / ಒದಗಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ / ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ Grivience / 1902 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಪ್ರಿಸಾನ್ ಕ್ಯಾಂಪಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಐಇಸಿ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 30 05 2023 ಸಂಜೆ 5 00

ಇ- ರಕ್ತಕೋಶ್ www.eraktkosh.in ಈ ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು

ವಿಡಿಯೊ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀರ್ಮಿಸುವ ಸಂಬAಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿAದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ 30 03 2023

ಫೋಟೋ ಕಾಫಿರ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಂಎಂಸಿ ನೀಡುವ ಸಂಬ0ಧ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿ0ದ ಮರು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 30 ೦3 2023 ಸಂಜೆ 5 ೦೦

ಸರಬರಾಜು ಹೆಚ್ಐವಿ ರಾಪಿಡ್ ಕಿಟ್ 3 ಸಂಬಂಧ ಮರು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 14 03 2023 ಸಂಜೆ 5 00 ಗಂಟೆ

ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಸಂಬAದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿAದ ದರಪಟ್ಟಿ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 10 03 2023 ಸಂಜೆ 5 00

ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಐಇಸಿ ಮುದ್ರಣ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಇಸಂಗ್ರಹಣ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 08 03 2023 ಸಂಜೆ 5 30 ಗಂಟೆ

ಇಸಂಗ್ರಹಣ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಾದಂತ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಔಷದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನು ಸಾಗಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬ0ಧ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 08 03 2023 ಸಂಜೆ 5 30

ಫೋಟೋ ಕಾಫಿರ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಂಎಂಸಿ ನೀಡುವ ಸಂಬ0ಧ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿ0ದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 28 ೦2 2023 ಸಂಜೆ 5 ೦೦

ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಎಆರ್ ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಸಂಬಂಧ ಇಸಂಗ್ರಹಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 28 02 2023 ಸಂಜೆ 5 30

ಎ ಆರ್ ಟಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಟೆಂಡರ್ ಇಸಂಗ್ರಹಣ ಮೂಲಕ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಟೆಂಡರ್ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 28 02 2023 ಸಂಜೆ 5 30

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಕ್ ಇನ್ ಕೂಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಎಂಸಿ ನೀಡುವ ಸಂಬ0ಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 20 ೦2 2023 ಸಂಜೆ 5 ೦೦

ಇಸಂಗ್ರಹಣ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಾದಂತ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಔಷದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನು ಸಾಗಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬ0ಧ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 06 02 2023 ಸಂಜೆ 5 30

ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಐಇಸಿ ಮುದ್ರಣ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಇಸಂಗ್ರಹಣ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 04 02 2023 ಸಂಜೆ 5 30 ಗಂಟೆ

ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಮರು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 31 01 2023 ಸಂಜೆ 5 00

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಇನ್ ಕೂಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಎಂಸಿ ನೀಡುವ ಸಂಬoಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿoದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 31 01 2023 ಸಂಜೆ 5 00

ಹೊಸ TI ಗಳು ಮತ್ತು LWS ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಟ್ಟಿ

ಸರಬರಾಜು ಹೆಚ್ಐವಿ ರಾಪಿಡ್ ಕಿಟ್ 2&3 ಸಂಬಂಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 17 01 2023 ಸಂಜೆ 5 00 ಗಂಟೆ

ಆಲ್ಇನ್ಒನ್ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಹಾಗು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಸರಬರಾಜು ಸಂಬAಧ ಮರು ದರ ಪಟ್ಟಿ ಅಹ್ವಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 17 01 2023 ಸಂಜೆ 5 00

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಸ್, ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಎಎಂಸಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 13 01 2023 ಸಂಜೆ 5 30

ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಐಇಸಿ ಮುದ್ರಣ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 16 01 2023 ಸಂಜೆ 5 30 ಗಂಟೆ

ಅಲ್ಮೆರಾಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಮರುದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 09 01 2023 ಸಂಜೆ 5 00

ಇಸಂಗ್ರಹಣ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಾದಂತ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಔಷದಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನು ಸಾಗಣಿಕೆ ಸಂಬಧ ಟೆಂಡರ್ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 07 01 2022 ಸಂಜೆ 5 30

ಆಲ್ಇನ್ಒನ್ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಹಾಗು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಸರಬರಾಜು ಸಂಬಧ ದರ ಪಟ್ಟಿ ಅಹ್ವಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ೩೧ ೧೨ ೨೦೨೨ ಸಂಜೆ ೫ ೦೦

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾ ಟಾಪ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಎಎಂಸಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 27 12 2022 ಸಂಜೆ 5 00

ಅಲ್ಮೆರಾಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಮರುದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 20 12 2022 ಸಂಜೆ 5 00

ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮೆಷಿನ್ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 07 12 2022 ಸಂಜೆ 5 30

ವಿವಿಧ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಸಿಬಿಒಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 23 12 2022 ಸಂಜೆ 5 30

ಅಲ್ಮೆರಾಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಮರುದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 29 11 2022 ಸಂಜೆ 5 00

ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಐಇಸಿ ಮುದ್ರಣ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 03 12 2022 ಸಂಜೆ 5 30 ಗಂಟೆ

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಾರು ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಇ ಸಂಗ್ರಹಣ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 15 11 2022 ಸಂಜೆ 5 30 ಗಂಟೆ

CPM ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಾರು ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಇಸಂಗ್ರಹಣ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 29 10 2022 ಸಂಜೆ 5 30 ಗಂಟೆ

ಗುತ್ತಿಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು

ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಮರು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 15 09 2022 ಸಂಜೆ 5 00

ಅಲ್ಮೆರಾಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಮರುದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 13 09 2022 ಸಂಜೆ 5 00

ಅಲ್ಮೆರಾಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 01 09 2022 ಸಂಜೆ 5 00

ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 18 08 2022 ಸಂಜೆ 5 00

ಟಿವಿಎಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ದಿನಾಂಕ 18 08 2022 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 00 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಟಿಐ ಕಾರ್ಯಕ್ರವiದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇಒಐಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ೧೭ ೦೮ ೨೦೨೨ ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕೆಎಸ್‍ಎಪಿಎಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಟಿಐ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ಜಿಓ ಸಿಬಿಓ ಗಳಿಗೆ ಇಒಐ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 12 08 2022 ಸಂಜೆ 5 30

ಅವಧಿ ಮೀರಿರುವ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಕಿಟ್ಸ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮರುದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 29 07 2022 ಸಂಜೆ 5 00 ಗಂಟೆ

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್

ಲೈಂಗಿಕ ಕರ‍್ಯರ‍್ತೆಯರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕರ‍್ಡ್ ನೀಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರೊಫರ‍್ಮಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಅಧೀಕಾರಿನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು

ಅವಧಿ ಮೀರಿರುವ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಕಿಟ್ಸ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 13 07 2022 ಸಂಜೆ 5 00 ಗಂಟೆ

ಕೆಎಸ್ಎಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 3 ವಾಕ್ ಇನ್ ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮರು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 13 06 2022 ಸಂಜೆ 5 00

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಕೂರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಟೋಪಚಾರ ಇತರೆ ಒದಗಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿ 04 06 2022 ಸಂಜೆ 5 00

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಸ್ ಪೆನ್ ನೋಟ್, ಪ್ಯಾಡ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿ 04 06 2022 ಸಂಜೆ 5 00

ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಟಿ ವಿ ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮರು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 26 05 2022 ಸಂಜೆ 5 30 ಗಂಟೆ

ಕೆಎಸ್ಎಪಿಎಸ್ 3 ವಾಕ್ ಇನ್ ಕೂಲರ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮರು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 23 05 2022 ಸಂಜೆ 5 30 ಗಂಟೆ

ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಟಿ ವಿ ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 09 05 2022 ಸಂಜೆ 5 30 ಗಂಟೆ

ಐಸಿಟಿಸಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಸಂಬಂಧ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 12 05 2022 ಸಂಜೆ 5 30

ಕೆಎಸ್ಎಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ೩ ವಾಕ್ ಇನ್ ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ೦೮/೦೪/೨೦೨೨ ಸಂಜೆ ೫.೦೦ ಗಂಟೆ.”

ಸುರಕ್ಷ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ವಿತರಿಸುವ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸಂಬಂಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 28/03/2022 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆ

ಒಂದು ವರುಷದ ಅವಧಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಲೇಖನಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 28/03/2022 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆ

ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಐಸಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಡ್್ ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಸಂಬಂಧ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ದಿನಾಂಕ 01 04 2022 ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆ

ಡೆಮೊ ಕೆನೊಪಿ ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಹಾಗೂ ಸರಬರಾಜು ಮೂಲಕ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 25/02/2022 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆ

ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮುದ್ರಣ ಹಾಗೂ ಸರಬರಾಜು ಸಂಬಂಧ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:22.02.2022 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆ

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು (ಕಾರು) ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 28/02/2022 ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದ ವಿನಿಮಯ ಸಂಬಂದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 10 02 22 ಸಂಜೆ 5 00 ಗಂಟೆ

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು (ಕಾರು) ಬಾಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಪಾವದಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ https://eproc.karnataka.gov.in ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ

ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದ ಏಕರೂಪದ ವಿನಿಮಯ ಸಂಬAದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 06/01/2022 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆ

21-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋದಕರಿಂದ ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಒಐಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿ. 03/01/2022 ಸಂಜೆ 5.30

ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಾರು ಬಾಡಿಗೆ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು. ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 03/01/2022 ಸಂಜೆ 5.30

ಎಆರ್‌ಟಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿAದ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬAಧÀ ಅಲ್ಪವಾಧಿ ವiರು-ಟೆಂಡರ್ ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಟೆ

ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಟೆಬಲ್ಸ್, ಚೇರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 06/09/2021 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆ

ಫೋಟೊ ಕಾಪಿಯರ್ಸ್, ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪಿಸಿ, ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಯು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 06/09/2021 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ

ಎಆರ್‌ಟಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿAದ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬAಧ ಅಲ್ಪವಾಧಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಂಗ್ರಹಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ಎನ್‌ಎಸಿಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಎಸ್‌ಒಪಿ

ಕೆಎಸ್ಎಪಿಎಸ್ ಕಛೇರಿಯು ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ಪೂರ್ವ ವಿಂಗ್, 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಕುಷ್ಠರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು -560023 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಲಾಖಾ ದಾಖಲೆಗಳು

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಏಡ್ಸ್‌ ಪ್ರಿವೆನ್‌ಷ್‌ ಸೊಸೈಟಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080